Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ АЛБЕНА

 

1. Общи положения и приложимост

Тези общи условия се отнасят за всички резервации, извършени от клиент - физическо, юридическо лице или друго правно образувание, в един или няколко от хотелите във ваканционно селище АЛБЕНА, управлявани и администрирани от “АЛБЕНА” АД, ЕИК 834025872, ДДС № BG 834025872,  със седалище и адрес на управление: с. Оброчище 9630, КК "АЛБЕНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА (“Ние” и “АЛБЕНА”), реализирани чрез уеб сайта www.albena.bg, call center и хотелски мениджъри (заедно всички наричани “Сайт”“Уеб сайт”“Интернет страница”), предлагаща хотелиерските ни услуги. При извършена резервация за настаняване в хотел с или без изхранване настоящите условия представляват договор за хотелиерска услуга по смисъла на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, сключен между “АЛБЕНА” АД и ГОСТА. Законът за туризма се прилага съответно с относимите разпоредби. Договорът между “АЛБЕНА” АД и ГОСТА се счита за сключен при потвърждаване на резервацията от страна на АЛБЕНА. С извършването на резервация Вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия за резервиране и уговорените в тях срокове за настаняване и плащане, анулиране на резервации и т.н. Настоящите условия за резервации задължават АЛБЕНА да осигури заявената от ГОСТА резервация според предоставените от него чрез резервационната форма данни за име на ГОСТА или гостите, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и брой деца и тяхната възраст. При липса на предплащане на резервация АЛБЕНА не носи отговорност за изпълнение на услугата. Следва да се запознаете и съгласите с Общите условия и Политиката за сигурност, приети от АЛБЕНА, за да приключите резервацията.

 

2. Влизане в сила

Настоящите Общи условия са обвързващи за АЛБЕНА - от една страна, и лицата, приключили резервация чрез сайта или и call center, респ. лицата, от името на които е извършена резервация в хотела (“ГОСТ/И”, “Вие”) - от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за ГОСТА от момента на получено от последния потвърждение по имейл за резервацията, като задълженията на АЛБЕНА възникват от момента на получено пълно или частично плащане по направената резервация. В случай на резервация от името на юридическо лице или друго образувание, страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. Когато резервация е направена от клиент в полза на друго лице или други лица, страна по договора с АЛБЕНА са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило резервацията, е солидарно отговорно за задълженията на ГОСТА/ГОСТИТЕ.

 

3. Основни дефиниции

“Гост” е физическо лице (в това число и турист), което реално използва услугите на АЛБЕНА и или е извършило лично или чрез клиент резервация в хотела. Гостът е страна по договора с АЛБЕНА.

“Клиент” е лице, което е направило резервация в хотел, управляван и администриран от АЛБЕНА. Клиент може да бъде гостът, но и негов представител или пълномощник, който няма да използва услугите лично.

“Турист” е физическо лице, което лично или чрез клиент е извършил резервации в АЛБЕНА и или използва услуги, предлагани от АЛБЕНА, представляващи туристически пакет.

“Хотелиерска услуга” е услуга, представляваща настаняване в хотела с или без изхранване.

Допълнителна услуга “ е услуга, която АЛБЕНА, предоставя на ГОСТА като, но не само: паркинг МПС; рент-а-кар; услуги, предоставяни в хотела и др.

“Резервация” е действие по попълване на данни от ГОСТА или трето лице (клиент) в резервационен формуляр по електронен път, по силата на което АЛБЕНА и ГОСТЪТ сключват договор от разстояние за предоставяне на хотелиерска услуга с или без включена допълнителна услуга.

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия, настъпили в района на мястото на настаняване, които не могат да се предвидят или избегнат от страна по договора или трети лица, които имат отношение към изпълнение на услугата (партньори на АЛБЕНА, авиокомпании и др.), като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, военни действия, пожар, земетресение, наводнения, правителствени забрани, актове и др. 

„Корпоративна отстъпка/и“ са е отстъпка, определена от Албена АД, на база договорни и/или партньорски отношение с юридическо лице или друго образувание. Тя е определена и орегулирана във вътрешна заповед на Албена АД. Лицето трябва да се легитимира, че е служител на компанията, по линията на която той ползва определената отстъпка.

„Акционерска отстъпка“ е отстъпка, която се полага на физическо лице, притежаващо минимум 50 броя акции на Албена АД за срок от 6 месеца към датата на резервиране. Лицето трябва да се легитимира с представяне на депозитарна разписка.

„Приорити клуб отстъпка“ е отстъпка, която се полага на лице, член на Приорити клуб Албена с валидно членство към датата на резервиране. Лицето трябва да се легитимира с представяне на уникален номер от членската си карта.

 

4. Извършване на резервация

При извършване на резервация за настаняване КЛИЕНТЪТ следва да попълни определени данни в електронната резервационна система. Резервациите може да изискват допълнителна информация за туриста/туристите и избраните услуги. Цялата персонална информация, която се въвежда във формулярите за резервация, се използва само и единствено за нуждите на изпълнение на резервацията. При попълване на изискуемата информация (лични данни, период на престой, място за настаняване, брой гости), системата за резервации генерира информация за резервацията, в това число борд за изхранване, както и възможност за коментар за специални изисквания на ГОСТА. Специални изисквания на ГОСТА могат да бъдат попълнени в поле “Коментар”. Желанията на ГОСТА се изпълняват по възможност от страна на хотелиера.

Резервацията се счита за завършена след натискане на бутон “Резервирай” и потвърждение в системата за резервации, че резервацията е регистрирана под уникален номер. В случай на успешно извършена резервация, системата генерира автоматично потвърждение за резервацията с възможност за изтегляне, както и задължителна по Закона за туризма информация. В случай че поради технически причини тези документи не бъдат генерирани, моля свържете се с нас и ще ги изпратим незабавно. Call Center Albena: +359 700 12 110 email: online@albena.bg

5. Потвърждаване на резервацията

Незабавно след резервацията, но не по-късно от 24 часа от извършването й клиентът ще получи на посочения от него електронен адрес (имейл) потвърждение за резервацията, ведно с основните данни за същата, както и указание за предплащане. Потвърждението съдържа и извлечение от настоящите Общи условия. Условията на резервацията (за период на настаняване, цена, плащане, условия за анулиране и промяна) са обвързващи за ГОСТА от момента на нейното потвърждаване, а за АЛБЕНА - от момента на получено предплащане на част или на цялата резервация според конкретните условия. Повечето услуги, предлагани от АЛБЕНА, следва да бъдат частично или напълно предплатени, за да се гарантира тяхното изпълнение. Моля вижте Раздел 6 и Раздел 8 от Общите условия.

 

6. Цена на резервацията и начин на плащане

Цените на услуги, предлагани от АЛБЕНА, са в български лева и с включени всички данъци, в това число туристически данък и ДДС. Цената на избраната услуга се посочва при извършване на резервация, като в определени случаи може да бъде конвертирана ориентировъчно от български лева в евро. Цените се заплащат в лева най-късно в указания в резервацията срок, като плащането се счита за извършено от постъпването на сумата по сметка на АЛБЕНА. Неплащането в срок може да се счете от АЛБЕНА за анулация от страна на госта, за което ще се прилага Раздел 8.1 от настоящите Общи условия, като по преценка на АЛБЕНА резервацията може да бъде изтрита или едностранно анулирана от нас. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за АЛБЕНА. Настаняване за деца от 0 до 1,99 год. не се таксува и същите не се описват като самостоятелни гости, а информация за тях следва да се впише от клиента в категория “Коментар” при резервация. За деца от 2 до 11.99 г. се прилагат специални отстъпки. За да използвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите броя на децата, като системата автоматично изчислява цената на резервацията. Деца до 11.99 години се третират като деца, а деца, навършили 12 години се третират като възрастен. В случай, че информацията е некоректна, ГОСТЪТ заплаща разликата до пълната стойност на резервацията по цени на рецепция към момента на настаняване.

 

Заплащането на резервации и други услуги се извършва еднократно или разсрочено според конкретното предложение, което разглеждате. Начинът на плащане е посочен в самата обява, както и в имейла, потвърждаващ резервацията. Цената включва указаните в резервационния формуляр услуги за конкретен период на настаняване, избрани стаи и брой гости. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включено изхранване, е упоменато изрично в заявката.  Приемаме плащане по следните начини: 

Банкова сметка в ЛЕВА

Уникредит Булбанк

IBAN: BG43 UNCR 7000 10AL BENA 16

BIC: UNCRBGSF

ОСНОВАНИЕ: РЕЗЕРВАЦИЯ № ______

В ПОЛЗА НА: “АЛБЕНА” АД

Банкова сметка в ЕВРО

Уникредит Булбанк

IBAN: BG47 UNCR 9660 14AL BENA 03

BIC: UNCRBGSF

ОСНОВАНИЕ: РЕЗЕРВАЦИЯ № ______

В ПОЛЗА НА: “АЛБЕНА” АД

При плащания, различни от банков превод, транзакцията се обработва от платежни институции и АЛБЕНА не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти. При плащане с банкова карта е необходимо ГОСТЪТ да въведе във формата за плащане пълни данни за банковата карта, с която да извърши плащането - номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация. С предоставянето на необходимите данни, ГОСТЪТ или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на АЛБЕНА. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.

В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта, АЛБЕНА не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).

Плащането с карта към уеб сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента. Затова АЛБЕНА препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за услуги, предлагани в сайта.  

 

АЛБЕНА издава на посочено от клиента/госта лице фактура за услугата след получаване на плащане. При периодични плащания се издава фактура за всяко плащане поотделно. 

 Характеристиките или цените на услугите могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които АЛБЕНА предварително се извинява на своите потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

 

7. Промоции - намаления, отстъпки и пакетни цени

АЛБЕНА запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само за новорезервирали гости, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ГОСТА за редуциране на цената или основание за рекламация. В случаите когато на сайта на АЛБЕНА са предложени специални оферти (по-ниски цени) за определен хотел и период, платените суми не подлежат на връщане (Non refundable). Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно условията на офертата.

 

8. Предплащане на резервация

За да бъде гарантирана конкретна резервация, ГОСТЪТ или клиентът следва да предплати авансово определена част от общата сума по резервацията или цялата стойност. Липсата на предплащане на резервация не поражда задължения за АЛБЕНА, като това не освобождава от отговорност ГОСТА за заплащане на задължението и изпълнение на настоящите условия. АЛБЕНА запазва правото си да претендира плащане, законна лихва, както и неустойки, когато това е приложимо.

Ако друго не е посочено по време на резервацията, гостът следва да предплати авансово депозит в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на резервацията в 30-дневен срок от нейното потвърждаване. Остатъкът от дължимата сума се заплаща най-късно в деня на пристигането и задължително преди настаняването на ГОСТА на място във ваканционно селище АЛБЕНА. При last minute резервации за скорошни пристигания (по-малко от 30 дни между датата на резервиране и датата на пристигане), дължимата сума по резервацията се изплаща най-късно до деня на пристигане и задължително преди настаняването на госта, като АЛБЕНА не гарантира непредплатени пълно или частично резервации. При неплащане резервацията се анулира автоматично. 100 % (сто процента) предплащане може да се изисква при промоционални оферти, както и при резервации в последния момент, като това изрично е отбелязано по време на и след резервацията.  

 

В случай, че ГОСТЪТ не е извършил плащане или е просрочил сроковете за заплащане, АЛБЕНА има право без съгласието на клиента, едностранно да анулира резервацията, както и да приеме, че е налице анулиране на резервацията от ГОСТА. В този случай АЛБЕНА не носи отговорност пред ГОСТА и или клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

 

9. Политика за анулиране на резервации

 

9.1. Анулиране на резервация от ГОСТА

Ако друго не е посочено в резервацията, същата може да бъде отказана (анулирана) в срок до 14 дни от датата на заплащане на депозита или от датата на потвърждаване на резервацията - при липса на плащане от страна на ГОСТА или клиента. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно условията на резервацията.

Анулирането следва да стане чрез изпращане на попълнен формуляр за отказ (анулиране) до АЛБЕНА, включително по имейл: online@albena.bg. Заявката следва да съдържа номера на резервацията, както и данни за гостите и датите на престой. Резервации, направени в сайта albena.bg, могат да бъдат анулирани и през резервационния панел чрез проследяване на линка, водещ към Вашата резервация и бутон “Анулирай резервацията”. Ще бъдете информирани при успешно анулиране на резервацията.

Ако отказът е направен в посочения по-горе срок, заплатената от ГОСТА или клиента сума се възстановява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отказ (анулиране). При анулиране след този срок АЛБЕНА удържа заплатения депозит или по-голям размер от платената цена при условията, посочени по-долу.

Внимание! Според избрания вид услуга, периода на настаняване и условията на резервацията, конкретно избраното предложение може да предвижда различна политика за анулиране на резервацията от страна на ГОСТА. Според политиката за анулиране, приложима за резервацията, при анулиране е възможно пълното или частично възстановяване на платената цена или удържане от нея.

Ако нищо не е отбелязано изрично в предложението, приложима е Free Refund политика с безплатно анулиране в срок до 14 дни от датата на заплащане на депозита или от датата на потвърждаване на резервацията - при липса на плащане от страна на ГОСТА или клиента, като в случай на анулиране след този срок, прилагат се описаните по-долу в таблицата условия.

 

Политиките за анулиране могат да бъдат:

Момент на анулиране

Такса

14 дни от заплащане на депозита или от датата на потвърждаване на резервацията - при липса на плащане

 

Безплатно

След срока за безплатно анулиране

 

20 % от стойността на резервацията

 

Таблица № 1            

 

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на ГОСТА или клиента.

 

9.2. Анулиране на резервация от АЛБЕНА

АЛБЕНА може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки да анулира резервация при:

 

Ако АЛБЕНА отмени резервацията поради причини, за които отговаря, дружеството предлага на ГОСТА аналогична услуга при същите или сходни условия, като при отказ на ГОСТА, АЛБЕНА в срок до 14 дни възстановява 100 % от заплатената стойност за резервацията.

 

За анулирана резервация ГОСТЪТ може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

 

10. Промени на резервацията

Промени в характеристиката на услугите, цената, условията за плащане и политиката за анулиране се допускат само при условията, посочени по-долу. „Промяна може да бъде допълнително таксувана.“

 

10а. Промяна на дати за престой

Промяна на дати на резервация от страна на ГОСТА се допуска след изрично изявление от негова страна и ще бъде потвърдено от Албена срещу заплащане на 10 лв от страна на госта.

При промяна на дати и липса на потвърждение от отсрещната страна, в сила остава резервацията в началния й вид. Потвърждението е необходимо, за да се осигури изпълнението на услугата. Ако за новоизбрания от ГОСТА период е налична ценова оферта с по-ниска цена, същата не е приложима при промяната, освен ако страните не се споразумеят за друго. В случай, че актуалната цена е по-висока и/или новият период на резервацията е в по-скъп ценови период, ГОСТЪТ дължи доплащане на разликата.

Промяна на дати за престой от страна на ГОСТА се допуска след предизвестие от страна на ГОСТА до АЛБЕНА.

 

10б. Промяна на брой гости

Увеличаване броя на гостите по резервация от страна на ГОСТА се допуска след потвърждение от АЛБЕНА, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните гости и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на гостите е допустимо без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация. След този срок намаляване на броя гости се допуска само след потвърждаване от страна на АЛБЕНА и договаряне на условията за промяната, като при липса на съгласие АЛБЕНА не дължи възстановяване на платени суми.

 

10в. Промяна на гостите

В срок до 7 дни преди датата на настаняване ГОСТЪТ има право без заплащане на такси и неустойки с предизвестие по имейл до АЛБЕНА да промени имената на гостите, които ще използват услугата, като информира АЛБЕНА по имейл или по друг начин. В този случай не се променя броя на ГОСТИТЕ. От този момент страна по договора за услуги с дружеството е/са новите ГОСТИ. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето, които са в размер на 5 лева. АЛБЕНА запазва правото си да таксува ГОСТА за промяната, ако заради същата дружеството е понесло реални разходи. Промени на ГОСТА/ГОСТИТЕ след указания срок се считат за приети от АЛБЕНА, само при изрично потвърждаване от наша страна. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на ГОСТА прилагат се правилата на Раздел 8.

 

10г. Промяна на обект за настаняване с друг

Когато обстоятелства налагат това, АЛБЕНА може в срок до 7 дни преди престоя да промени мястото за настаняване с такова от същата или по-висока категория, при същите условия на настаняване и изхранване, но задължително във ваканционно селище АЛБЕНА. С приемането на настоящите общи условия ГОСТЪТ се съгласява, че тази промяна е незначителна. При липса на съгласие, ГОСТЪТ може да анулира безплатно резервацията и да получи обратно 100 % от заплатената от него стойност или да приеме услуга - заместител със същото или с по-високо качество. АЛБЕНА изпраща уведомление на ГОСТА по имейл за промяната, като в срок до 3 дни от получаване на имейла ГОСТЪТ информира АЛБЕНА за решението си. При липса на уведомяване, приема се, че ГОСТЪТ е приел промяната. При приемане на услуга - заместител с по-ниска цена ГОСТЪТ има право на възстановяване на разликата в цената.

Ако ГОСТЪТ желае да промени мястото за настаняване с такова от същата и/или по-висока категория,  но задължително във ваканционно селище АЛБЕНА, той може да направи това като изпрати изрично желание до АЛБЕНА в срок до 7 дни преди настаняване. ГОСТЪТ е длъжен да 10 лв за корекцията в резервацията си. Ако за новоизбраното от ГОСТА място за настаняване е налична ценова оферта с по-ниска цена, същата не е приложима при промяната, освен ако страните не се споразумеят за друго. В случай, че актуалната цена е по-висока и/или новото място за настаняване в е по-скъпо, ГОСТЪТ дължи доплащане на разликата.

 

10д. Промяна на цена на резервацията

 

Крайната цена на резервацията не подлежи на промяна, освен ако не е налице съгласие, от страна на АЛБЕНА и ГОСТА в писмена форма, в това число по имейл.

При следните изключения цената на резервацията може да бъде увеличена или намалена от АЛБЕНА, в случай че дружеството извести по имейл ГОСТА за увеличението не по-късно от 20 дни преди престоя, ведно с обосновка и изчисление на увеличението, респ. намалението: 

  1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия, когато в предоставената туристическа услуга е включен превоз на пътници;
  2. размера на данъците или таксите върху включените в договора услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на услугите, включително туристически такси, ДДС и др; и
  3. обменните курсове, отнасящи се за заплатени туристически услуги, когато те са договорени в чуждестранна валута.

Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на услугата, АЛБЕНА предоставя на ГОСТА възможност за приемане на промените в разумен срок, а в случай на неприемане на увеличението ГОСТЪТ може да анулира резервацията без такси и неустойки ИЛИ да иска замяна на услугата с друга от същото или по-високо качество. В случай на анулиране на резервацията АЛБЕНА възстановява на ГОСТА всички получени от него суми в срок до 14 дни от прекратяването.

 

10е. Други промени

АЛБЕНА и ГОСТЪТ могат по взаимно съгласие, в това число по имейл, да променят последователността на изпълнението на отделните услуги или началните и крайни часове на услугата - при резервации, включващи предоставянето на няколко услуги.

 

При евентуална значителна промяна на резервацията от страна на АЛБЕНА и ако промяната касае съществена част от услугата/услугите, АЛБЕНА уведомява за промяната в 2-дневен срок от настъпването, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на престоя. ГОСТЪТ има право да:

i/ приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към настоящия договор, което отразява тяхното отражение върху цената, или

ii/ да се откаже от услугата и да анулира резервацията, без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай ГОСТЪТ има право да избира една от следните възможности:

 

 

 

11. Неявяване в деня на настаняване

Ако ГОСТ с платена частично или пълно резервация не пристигне в мястото за настаняване до 20:00 часа на определената дата за пристигане и не е уведомил предварително хотела, ще бъде считан за неявил се. При неявяване на ГОСТА (No show), заплатените суми не се възстановяват, като АЛБЕНА запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на резервацията.

 

12. Настаняване

Настаняването в хотелите е след 14:00 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11:00 ч.  Всички обявени часове са в местно за дестинацията време. Резервациите се пазят до 20:00 ч. При резервации с късно настаняване след 20:00 ч. в деня на пристигането (late check in), които не са частично или напълно предплатени, се изисква предварително уведомление на рецепцията на хотела – писмено (по имейл) или устно (по телефон).

Всеки ГОСТ, настанен в хотел, управляван и администриран от АЛБЕНА, следва да подпише декларация за почивка в условия на COVID-19, която да предостави на рецепция и е задължителен елемент от всяка резервация. АЛБЕНА запазва правото си да анулира едностранно и без да дължи неустойки, обезщетения и такси за това при отказ от ГОСТ да подпише и или предостави декларация.

Категорията на хотелите е определена според законодателството на Република България. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и може да бъде открита на следния интернет адрес: https://albena.bg/bg/hoteli.

В някои от стаите има възможност за безплатно настаняване на едно дете. Възможностите са за детска сгъваема кошарка за деца до 1.99 г., която не се заплаща допълнително, или допълнително легло по формата на разтегаем диван и/или фотьол за деца от 2 до 11.99 г., което е включено в общата цена. Допълнително бебешко креватче се поставя само при заявка, която трябва да бъде предварително потвърдена от екипа на АЛБЕНА.

 

13. Трансфер

При направена резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.

Трансфери, за които е договорена цена с ГОСТА и които не са използвани по причина, за която АЛБЕНА не отговаря, като например по вина на госта, авиокомпанията, автобусният или жп превозвач и други доставчици на услуги, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не представляват основание за претенции от страна на госта.

 

14. Бордове за изхранване

Хотелите в АЛБЕНА предлагат на гостите си разнообразие от бордове за изхранване. Според избора, който сте направили, можем да предложим:

All inclusive (Al) включва закуска, обяд, следобедна (късна) закуска* и вечеря на блок маса (шведска маса), както и напитки в указаноо работно време - безалкохолни напитки и алкохол, произведен в България. Всички напитки са в неограничени количества. Гост с минимум 7 нощувки при Al има право на резервация в един от ресторантите част от програмата Dine Around веднъж за обяд и веднъж за вечеря. Вижте повече информация. В деня на пристигане, гостите започват с обяд, ако резервират при борд All inclusive. 

All inclusive Plus (Al +) - включва всичко от борд All inclusive (Al) , както и ежедневен достъп до аквапарк “Aquamania”. Гост с минимум 7 нощувки при Al+ има право на резервация в един от ресторантите част от програмата Dine Around веднъж за обяд и веднъж за вечеря. Вижте повече информация. В деня на пристигане, гостите започват с обяд, ако резервират при борд Al+. 

Premium All Inclusive (PrAI) - включва всичко от борд All inclusive (Al), както и подбрана селекция от вносен алкохол, удължено работно време на барове, допълнително зареждане на минибара. Гост с минимум 7 нощувки при PrAl има право на резервация в един от ресторантите част от програмата Dine Around веднъж за обяд и веднъж за вечеря. Вижте повече информация. В деня на пристигане, гостите започват с обяд, ако резервират при борд PrAl.  

Ultra All Inclusive (UAI) - включва всичко от борд All inclusive (Al), но и вносни алкохолни напитки, удължено работно време на барове и ресторанти, допълнително зареждане на минибар. Гост с минимум 7 нощувки при UAl има право на безплатно еднодневно посещение в аквапарк “Aquamania”. Гост с минимум 7 нощувки при UAl има право на резервация в един от ресторантите част от програмата Dine Around веднъж за обяд и веднъж за вечеря. Вижте повече информация. В деня на пристигане, гостите започват с обяд, ако резервират при борд UAl. 

Закуска (BB) - включва закуска и безплатни напитки по време на закуската: чай, кафе, вода, сок. 

Полупансион (НВ) - включва две хранения - закуска и вечеря, както и безплатни напитки по време на закуската: чай, кафе, вода. Не са включени напитки по време на вечерята. 

Пълен пансион (FB) - включва закуска, обяд и вечеря и безплатни напитки по време на закуската: чай, кафе, вода. Не са включени напитки по време на обяда и вечерята. 

Без хранене (Room only, BO) - включва единствено нощувка в избраното място за настаняване.

 

15. Отговорност

15.1. Отговорност на АЛБЕНА

“АЛБЕНА” АД е отговорно за всички хотелиерски услуги, предлагани от дружество, като дължи изпълнение на услугата съгласно резервацията. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи “АЛБЕНА” АД да изпълни услугите в съответствие с резервацията и в договорените срокове по независещи от дружеството причини, хотелът има правото да предложи компенсация (замяна) на заявенатата услуга, което се приема от ГОСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на резервацията.

В случай, че за изпълнението на така предложената замяна на една услуга с друга е необходимо съгласието на всички гости по резервацията, замяната на услугата влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни гости.

В случай, че ГОСТЪТ не приеме предложената замяна на услугата, той има право да анулира резервацията, без да дължи такси и неустойки за анулирането, както и на обезщетение до пълния размер на стойността на анулираната услуга. В този случай АЛБЕНА дължи връщане на 100 % от заплатените от ГОСТА суми.

В случай че ГОСТЪТ приеме предложената замяна на едната услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, той изразява своето съгласие и потвърждава, че приема така предложената замяна и няма каквито и да е материални или морални претенции към “АЛБЕНА” АД по този повод. Когато услугата, предложена като замяна, има по-ниска стойност от предварително заявената услуга, ГОСТЪТ има право на възстановяване на разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

“АЛБЕНА” АД не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансионат, независимо дали те са поръчани или не от госта.

 

АЛБЕНА не носи отговорност за лица под 18 год. (деца), оставени без надзор. За да бъде престоят Ви приятен и спокоен, молим Ви, грижете се за Вашите деца!

 

Размерът на обезщетенията и неустойките, дължими от АЛБЕНА за лошо, неточно изпълнение и при неизпълнение не може да надхвърля стойността на предплащането (при частично платени резервации), респ. стойността на резервацията (при изцяло платени резервации).

 

15.2.  Отговорност на госта/гостите

ГОСТЪТ, направил резервация в хотел, управляван и администриран от АЛБЕНА, съответно ГОСТЪТ, от името на когото е направена резервацията, се задължават да заплатят пълната стойност на заявените услуги в посочените в резервацията срокове и размери, като в зависимост от конкретния случай ГОСТЪТ е задължен да извърши пълно или частично предплащане, което изрично е посочено в самата резервация. Ако нищо не е уговорено в заявката, счита се, че 20 % от общата стойност на резервацията (депозит) ГОСТЪТ се задължава да заплати на “АЛБЕНА” АД предварително в 30-дневен срок от нейното потвърждаване, а остатъка - най-късно до деня на настаняване. За заплащане на резервацията отговаря всеки от гостите, както и лицето, направило резервацията, ако то е различно от ГОСТА. Отговорността на всяко от лицата е солидарна. При неплащане на резервацията в срок АЛБЕНА има право без да дължи обезщетения и неустойки да анулира резервацията.

 

При нанесени щети в мястото за настаняване и или на съоръжения към него (басейни, спортни площадки, общи части, др.) или на друго имущество, предоставено за ползване на гостите (например превозни средства), извършителят или извършителите поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. За щети, нанесени от ГОСТ, който не е титуляр на резервацията, но се ползва от услугите на АЛБЕНА, солидарно отговарят както ГОСТЪТ, така и лицето - титуляр на резервацията. 

 

При неспазване на сроковете за депозит и доплащане или на срокове за представяне на необходими данни или документи, както и при отказ от услугите (анулиране) от страна на ГОСТА независимо от причините, АЛБЕНА има право едностранно да анулира услугите и да удържи неустойки по реда на раздел 9.1 според деня, в който е анулирана услугата. Ако за резервацията е заплатен депозит, АЛБЕНА има право да го удържи в пълен размер, както и да приложи условията за анулация, описани в раздел 9.1.

 

Парични суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по причини, за които АЛБЕНА не отговаря, не се възстановяват и АЛБЕНА не дължи никакви неустойки и обезщетения в тези случаи.

 

16. Освобождаване от отговорност

Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол, с изключение на уреждането на плащанията. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия договор, на която са причинени. Двете страни по договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства. При поява на непреодолима сила страната незабавно уведомява другата страна в писмен вид не по-късно от 7 дни от настъпване на събитието.

 

“АЛБЕНА” АД не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки при:

 

17. Рекламации и докладване на проблеми

В случай на възникнал проблем по време на престоя, можете да ползвате телефон: +359700 12 110  (на цената на един телефонен разговор според вашия тарифен план), е-mail: online@albena.bg или да информирате по друг начин мястото за настаняване. Не се притеснявайте да се обърнете към нас и в случай, че сте изпаднал в затруднение и Ви е необходима информация относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ, намиране на транспорт от и до определена дестинация.

 

При неточно изпълнение на услугата, гостът се задължава да уведоми без неоправдано забавяне и не по-късно от 24 часа от узнаване за неточното изпълнение АЛБЕНА за несъответствието, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

 

Гостът има право в 14-дневен срок от ползване на услугата да направи рекламация, да отправи съобщения, искания или жалби относно качеството на предоставената услуга в писмена или устна форма на рецепцията в избраното място за настаняване, по телефон или имейл. Рекламациите се разглеждат в срок най-късно до 30 дни от получаването им, като в случай че рекламацията е основателна гостът има право на компенсация по преценка на “АЛБЕНА” АД, която не може да надхвърля размера на първата нощувка.    

 

18. Спорове и подсъдност

Всички спорове по повод договора за туристически пакет или хотелско настаняване ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд съгласно законодателството на Република България, като за приложимо право страните определят българските закони, в т.ч. Закона за туризма, Търговския закон и др. Всеки гост може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове, свързани с туристически пакети, закупени онлайн, могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

19. Лични данни

„АЛБЕНА“ АД и уеб сайтът albena.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Защитата на личните Ви данни се извършва съобразно нормите на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), като повече информация може да намерите в Политиката за поверителност (GDPR).

 

20. Кореспонденция и комуникация 

Със завършване на резервацията за настаняване в хотелите на АЛБЕНА, Вие се съгласявате да получите имейл, съдържащ информация за Вашата резервация, дестинация, оферти за допълни услуги, предлагани в к.к. АЛБЕНА.

За да завършите коректно и да осигурите Вашата резервация за настаняване, трябва да използвате коректен имейл адрес. АЛБЕНА или нейните служители не носят отговорност и нямат задължението да проверяват грешни или некоректно представени данни, в това число имейл адреси, телефонни номера, номера на кредитни карти.

АЛБЕНА и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на уеб сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

 

 “АЛБЕНА” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление:  с. Оброчище 9630, КК "АЛБЕНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

            - чрез телефон:   +359 700 12 110;

            - чрез имейл:  online@albena.bg

чрез писмо до адрес: с. Оброчище 9630, КК "АЛБЕНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

            - чрез формата за контакт в уеб сайта.

           

            - чрез телефона, посочен от него в резервацията/кореспонденцията;

            - чрез имейл, посочен от него в резервацията/кореспонденцията;

чрез писмо до адреса, посочен от него в резервацията/кореспонденцията;

 

Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

 

21. Език, на който е сключен договорът. Превод.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено технически непрофесионален превод. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, прилага се българската версия, която е водеща.

 

22. Правила в мястото за настаняване и прилежащите съоръжения (аквапарк, ресторанти, басейни, СПА център, спортни съоръжения и зали)

Гостите в АЛБЕНА се задължават да спазват правилата, налични в мястото за настаняване и прилежащите съоръжения. В местата за настаняване не се допускат домашни любимци, освен ако изрично не е потвърдено от АЛБЕНА. Не се разрешава тютюнопушене в стаите и всички закрити помещения. Правилата за ползване на другите съоръжения (аквапарк, басейни, плажна зона) са указани посредством информационни табели. АЛБЕНА не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на нарушаване на правилата, установени на място. За всяко нарушение на правило, установено от АЛБЕНА, ГОСТЪТ - титуляр на резервацията, дължи неустойка в размер на 100.00 лв. В 3-дневен срок от поискването й. Поканата за неустойка може да бъде отправена до ГОСТА устно или писмено, като при предявяването й се представя и протокол за нарушение, подписан от минимум 2 (две лица) - представители, пълномощници или служители на АЛБЕНА.

 

23. Допълнителни разпоредби

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи.

В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. АЛБЕНА не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Всички изображения, поместени в уеб сайта www.albena.bg и в други страници, предлагащи услугите на АЛБЕНА, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата услуги, а не да ги представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят в пълнота на предоставяната услуга и да създадат грешно впечатление за същата. АЛБЕНА няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

Цялото съдържание, присъстващо в сайта а именно -  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси, софтуер за резервации и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на “АЛБЕНА” АД или на трети лица, от които дружеството е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право. АЛБЕНА запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със сайта или услугите, предлагани от нас. Посетителите в сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на резервация Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и или авторски права.

Посетителите в сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на АЛБЕНА или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

АЛБЕНА дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към уеб сайта www.albena.bg, само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от уеб сайта, поставянето им в други уеб сайтове без писмено съгласие на АЛБЕНА или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: www.albena.bg“, като задължително линка следва да отвежда към цитираната интернет страница.

 

24. PRIORITY CLUB ALBENA: PRIMUS INTER PARES * ПРЪВ СРЕД РАВНИ

Приорити клуб Албена е клубна програма за лоялни гости на в.с. Албена, Бялата Лагуна и Форест Бийч (Приморско), която предоставя на членовете си ексклузивни отспъпки и преимущества. Тя преставя правото на идивидуална карта с уникален номер. Картата може да е във виртуална форма и физическа форма – пластика.

24.1. PRIORITY CLUB ALBENA Limited Edition

(а) Предоставяне на членство и карта на база определени критерии: Limited edition картата се издава и получава безплатно на титулярите на всички резервации, направени и платени до 15.06.2020 през нашите директни канали – www.albena.bg (респективно whitelagoon.bg / forestbeach.bg), бюрата на АЛБЕНА Тур и Фламинго Турс (директни клиенти), хотелски мениджъри и е с валидност до 01.12.2024 година /5 години/.

(б) Закупуване на членството в клуба и карта. Картата струва фиксирана сума и е с вадлидност 1 година. Заявява се чрез изпращане на попълнен формуляр и платежно нареждане за извършен превод/плащане или директно през booking.albena.bg. Тя притежава всички преимущества, изброени в т. 24.2.

24.2. Картата предоставя:

 

24.3. Условия за ползване на карта PRIORITY CLUB ALBENA Limited Edition:

Картата PRIORITY CLUB ALBENA Limited Edition се издава на титуляра на резервацията и важи за до двама възрастни и две деца. Картата не може да се преотдава, преотстъпва и наследява. Получените бонуси не се обменят срещу пари.

(а) Картата, която се получава на база на определените в т. 24.1. критерии се активира и получава в деня на пристигане в.с. Албена, в.с. Бялата Лагуна и в.с. Форест Бийч Ризорт (Приморско) и е валидна до 2024 година включително - 5 години. Титулярът трябва да бъде сред настанените, за да е валидна отстъпката.

(б) Картата, която се закупува се активира от момента на плащането й и може да се използва за за всички, резервации, нпарвени след този момент. Картата е с валидност 1 година. Титулярът трябва да бъде сред настанените, за да е валидна отстъпката.

24.4. Условия за промяна на титуляр на карта

Промени на вече издадена карта се допускат след заплащане на такса промяна – 20 лв. След заплащане на таксата промяната се одобрява и се издава нова карта. Картата се издава във виртуален вид, по заявка може да се издаде и пластика.

 

25. Корпоративни отстъпки

Това са отстъпки, определени от Албена АД, на база договорни и/или партньорски отношения с юридическо лице или друго образувание. Тя е определена и орегулирана във вътрешна заповед на Албена АД. Лицето трябва да се летимира, че е служител на компанията, по линията на която той ползва определената отстъпка.

25.1. Коорпоративна отстъпка за акционери на Албена

Акционерската отстъпка е -10% и се полага на физическо лице, притежаващо минимум 50 броя акции на Албена АД за срок от 6 месеца към датата на резервиране. Лицето трябва да се легитимира с представяне на депозитарна разписка при резервиране през директен канал на Албена (уебсайт, Call Center, хотелски мениджър, бюрата на Албена Тур, директните продажби на Фламинго турс). Отстъпката е валидна за настаняване на 2 възрастни и 2 деца до 11.99 години. Отстъпката е валидна само ако собственикът на акциите е настанен в стаята. Акционерксата отстъпка е валидна за настаняване и изхранване, не се прилага за допълнителни услуги.

Акционерската отстъпка Не се комбинира с отстъпките по ранни записвания. Акционерската отстъпка се комбинира с отстъпката за онлайн резервации през сайта на Албена          (-5%). Акционерската отстъпка не се комбинира с други оферти, отстъпки и промомции.

Акционерската отстъпка не предоставя други преимущества на ползвателя й.

Условията по резервацията са съгласно закупената оферта/ пакет.

25.2. Корпоративна отстъпка за Клиенти на ПОК Доверие

Тази отстъпка е в размер  -5% за настаняване в к.к. Албена от 30.04.2021 до 30.10.2021 и може да се използва от клиент на ПОК Доверие, които притежава ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР от ПОК Доверие.

 

25.2.1. Условия и начини за използване на отстъпката:

(1) Отстъпката се получава от всички клиенти на ПОК Доверие, които имат валиден ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР.

(2) Клиентът е длъжен да изпрати своя ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР до online@albena.bg / callcenter@albena.bg след като си направи резервация на albena.bg или на телефон +359 700 12 110 и преди да плати, за да се идентифицира и да получи отстъпка.

(3) Клиентът НЯМА да получи отстъпката, ако е платил частично или пълно резервацията си, преди да изпрати ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР на АЛБЕНА, с който верифицира, че е клиент на ПОК Доверие

(4) ОСИГУРИТЕЛНИЯТ НОМЕР се получава чрез служебна бележка; от интернет портала на ПОК Доверие и/или в годишното извлечение на всеки клиент.

Моля свържете се със служител на ПОК Доверие за повече информация!

(5) Отстъпката на НЕ СЕ комбинира с отстъпки за ранни записвания, със специални оферти, с отстъпка за притежателите на Приорити Клуб Албена, с отстъпката за акционери.

(6) Отстъпката СЕ комбинира с Онлайн отстъпката, валидна за резервации на albena.bg, описана като ОНЛАЙН ЦЕНА 5% отстъпка

(7) Отстъпката важи за настаняване във всички видове помещения в к.к. Албена.

(8) Отстъпката важи за резервации, направени от клиентите, през уебстраницата на Албена - albena.bg или чрез обаждане в Call Center Albena на телефон +359 700 12 110

(9) Отстъпката е валидна за настаняване в едно помещение. Отстъпката е валидна само ако собственикът на ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР е настанен в стаята.

(10) Тази отстъпка е валидна за настаняване и изхранване, не се прилага за допълнителни услуги.

(11) Отстъпка не предоставя други преимущества на ползвателя й.  Условията по резервацията са съгласно закупената оферта/ пакет.

 

 

26. Изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от АЛБЕНА по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Търговския закон и Закона за туризма. Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и гости, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.  Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако АЛБЕНА не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство.

           

В случай че АЛБЕНА желае да обвърже с изменените Общи условия и ГОСТИ с действащи преди актуализацията на условията договори (резервации), то дружеството ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.  В случай че ГОСТЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до АЛБЕНА може да се откаже от договора и да анулира резервацията си, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо ГОСТА след изтичане на 1 месец от уведомяването.

 

Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички ГОСТИ, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

 

27. Контакт с нас 

Интернет страницата на АЛБЕНА www.albena.bg се администрира и управлява от „АЛБЕНА“ АД - публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса, създадено според законите на България, с адрес к.к. АЛБЕНА, област Добрич, България, Административна сграда и е регистрирано в търговския регистър.

 

Информация за търговеца:

Фирма: АЛБЕНА АД

Адрес: 9620, к.к. АЛБЕНА,

ЕИK: 834025872

тел: +359 700 12 110

E-mail: online@albena.bg

 

28. Органи, регулиращи дейността на АЛБЕНА

Органите, регулиращи дейността на АЛБЕНА са Комисия за защита на потребителя /КЗП/м Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Министерство на туризма, Областните управители, Кметът на община Балчик, Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, със следните координати:

           

Комисия за защита на потребителите

- уебсайт: www.kzp.bg;

- тел.за контакт  0700 111 22

- ел. адрес:  info@kzp.bg

- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg

- тел. за контакт 02/91-53-518

- ел. адрес: kzld@cpdp.bg 

- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Министерство на туризма

-уебсайт: www.tourism.government.bg

- тел. за контакт: 02/9046809

- ел. адрес: tourism@tourism.government.bg

- адрес: София, ул. Съборна №1

 

Кмет на община Балчик

-уебсайт :www.balchik.bg 

- тел. за контакт: 0579 7 20 70

-ел. адрес: mayor@balchik.bg

- aдрес: гр. Балчик, площад "21 септември" №6

 

Тези Общи условия са валидни от 14.01.2021г.

С валидните до 13.01.2021г. Общи условия може да се запознаете тук.